Biała_Lilia

35 tekstów – auto­rem jest Biała_Li­lia.

A żeby cię. . .

Kleina bezład­nej ma­sy kos­mków krząta się w za­ciszu, gdzie
roz­darty jed­wab oku­piony liczny­mi kon­tuzja­mi [...]
Tur­lające się słowa gasną - ginąc w smu­gach roz­ma­zane­go tuszu

O świ­cie od­gry­zasz rzeczy­wis­tość krótkim "cześć" 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2013, 00:41

Dlacze­go chłoniesz jak gąbka wszys­tko co mam, a po­tem w torturach;
krop­la po kro­pel­ce karzesz pat­rzeć jak ucieka ze mnie szczęście? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 kwietnia 2013, 19:34

Wiesz kiedy ko­bieta prze­konuję się że to coś więcej niż chwi­la uniesienia przed­sionków serca?
Kiedy leży obok in­ne­go mężczyz­ny a każdy z naj­mniej­szych do­tyków porównu­je do two­jego, nie pot­ra­fiąc po­silić się na nic więcej, mi­mo nachal­ności męskiej dłoni bo to nie ty... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 kwietnia 2013, 23:26

Pióro łamie się na podłożu cier­pienia, bez niego nie byłoby dob­rych Poetów 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 kwietnia 2013, 15:05

Przy zer­wa­niu więzi naj­bar­dziej ob­rzyd­liwą krzywdą jest mi­mowol­ne za­pomi­nanie siebie 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 kwietnia 2013, 12:19

Ta­ka etiuda, gdy jas­nym at­ra­men­tem kar­mię swo­je wier­sze, zdarza się tyl­ko raz;
Słońce dog­rze­wa każde ze słów i jest mi błogo, tak błogo że strach! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2013, 12:24

Na sto­sie palących się słów zbyt wiele ciszy przemawia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 kwietnia 2013, 23:09

Na próżno zdar­te paz­nokcie łamać ,
us­ta zgry­zione wyk­rzy­wiać i wyt­rzeszczać om­dlałe przez ciebie oczy 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2013, 17:18

Po ciu­chu uciekłam Bo­gu sprzed ołtarza 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2013, 23:33

Gdy widzę Cię dłużej niż czu­je, na­wet
naj­gorętsze no­ce mroźny­mi stają się dniami, 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2013, 21:28
Zeszyty
  • perełki – duszą pi­sane

  • Szyte na miarę – dob­re­go gus­tu. Nieba­nal­ności! do­dawaj skrzy­deł..

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Biała_Lilia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność